กิจกรรมการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนและเตรียมความพร้อม
จุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวรภายใต้โครงการเปิดการตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

            ประกาศ เรื่องขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (หลังใหม่)
       
         
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 9/2559 (รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดยได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
พัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน งานเลี้ยงอำลา.rar


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 6/2559 (รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดยได้รับเกียรติจากคุณวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน งานเลี้ยงอำลา.rar


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการปลูกต้นซากุระ สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ร่วมกับสมาคมแลกเปลี่ยนซากุระญี่ปุ่น(NPO Japan Sakura Exchange
Association) โดยมอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100 ต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ ให้เกียรติร่วมการรับ
มอบต้นซากุระดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ 1/2559 (รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมด้วย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวรพีพร มณีพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญสำนักงาน กพ.
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม
ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพัน งานเลี้ยงอำลา.rarพิธีร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  ร่วมลงนามใน
บันทึกความเข้าใจด้านบริการวิชาการระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา
กับสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย
เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายฯ รูปแบบการทำงานด้านบริการวิชาการ
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตามเจตนารมณ์ อีกทั้งทั้งเพื่อร่วมสร้าง พัฒนางานด้านบริการวิชาการ
บริการวิจัยที่ปรึกษา ให้มีคุณภาพไปในทิศทางเดียวกันเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
พร้อมเข้าสู่สังคมหนึ่งเดียวในประชาคมอาเซียนต่อไป ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ  ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์

สำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครบรอบ 48 ปี
ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น4 อาคาร1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักบริการวิชาการ  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ เนื่่องในวันมหิดล
ประจำปี2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมการอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี
สำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

 
  Green Nimman CMU Residance
สะดวก ปลอดภัย มีที่จอดรถและพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งอำนวยความสะดวก, WIFI, ร้านอาหาร
ตั้งอยู่ในย่านชุมชน บนถนนเศษรษฐกิจและย่านการท่องเที่ยว
บนถนนนิมมานเหมินท์ ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนสัตว์
และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม...


     
 

ห้องพัก
ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิ
แอร์คอนดิชั่น, ตู้เย็น, ตู้เสื้อผ้า, ทีวี มีห้องน้ำในตัว
พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม...


     

 บริการห้องประชุม
บริการท่านด้วยห้องประชุมสัมมนาพร้อมอุปกร์โสตทัศนูปกรณ์
ที่ทันสมัย อาทิชุดเครื่องเสียง LCD Projector เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
(Visualizer) พร้อมบริการจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม...