ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการตามแนวพระราชดำริและการบริการวิชาการรับใช้สังคม อ.แม่แจ่ม"

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักบริการวิชาการ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร หัวหน้าโครงการฯ
ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้การสนับสนุนของโครงการตามแนวพระราชดำริและการบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อำเภอแม่แจ่ม

ภาพกิจกรรม