ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การสัมมนาเรื่อง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำลูกช้างสู่สังคม"
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนำลูกช้างสู่สังคม โดยมีรองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม