ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"พิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่ตุงติงธรรมามิการาม สร้างในโอกาส ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่ตุงติงธรรมามิการาม สร้างในโอกาส ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม