ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"
บุคลากรสำนักบริการวิชาการ นำโดยคุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ คุณศิริกานต์ สารขาว และคุณเจติยา สกุลปั่น
เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส
และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม