ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง CMU Curriculum Reform"
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
เรื่อง CMU Curriculum Reform ณ ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

ภาพกิจกรรม