ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวมรดกโลก (ระยะที่๒)"

การประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตามแนวมรดกโลก (ระยะที่๒)
ณ ห้องประชุมทองกวาว๒ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม