ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม