ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี"
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  คุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ 
และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี
ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น๕ อาคาร๔ คณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม