ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการวิจัย"ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน"

การประชุม โครงการวิจัย "ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช.ภาพกิจกรรม