ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที 17-18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มช. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารตนเองและงานสร้างกระบวนการทางความคิด
และอารมณ์ที่เหมาะสมในการบริหารตนเองและงาน วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 34 คน

ภาพกิจกรรม