ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"สัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ จากผลการศึกษาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการส่งเสริมระบบจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO50001)"

ที่ปรึกษาโครงการบริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ จากผลการศึกษาร่างกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการส่งเสริมระบบจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO50001) เมื่อวันที 17 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม