ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ต้อนรับคณะอาคันตุกะ ร่วมกันหารือการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM)"
สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก School of Public Finance and Management,Yunan University of Finance and Economic สาธารณรัฐประชาชนจีน,
Faculty of Social and Political Sciences, Jenderal Soedirman University, University of PGRI Semarang, Centre for Research in Social Sciences and Humanity
(C-RISSH), University of Jember, University of Brawijaya, Sebelas Maret University Diponegoio University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในโอกาสที่ได้ร่วมกันหารือการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ที่จะจัดขึ้นโดย วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว
และได้เยี่ยมชมห้องพักห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม