ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การประชุมแผนดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมแผนดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีรศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการจากสำนักบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเข้าประชุม วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
การพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ปีพ.ศ. 2562 ทั้งในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบูรณาการเพื่อให้ชุมชนพื้นที่
โครงการฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารได้เป็นอย่างดี ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักบริการวิชาการ มช. เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม