ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจในหลักการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ
และรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาราชการ การจัดทำเอกสาร และรายงานการประชุมของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้คือ รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมจากหลากหลายหน่วยงานราชการทั่วประเทศ จำนวน 54 ท่าน
ภาพกิจกรรม