ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ประชุมเลขานุการสำนักฯ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน"
เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเลขานุการสำนัก
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรองสำนักบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม