ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover
and Land Use Change Studies and Emissions Modelling Training"

การประชุม Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover and Land Use Change Studies and Emissions Modelling Training
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม