ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"เวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม