ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่"
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักบริการวิชาการ. นำโดย. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร. และฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ. เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่าย
หน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้บริการแบบบูรณาการ.(One Stop Service Network for SMEs)
ภาพกิจกรรม