ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี
"
GXU-CMU MBA exchange program 2017"
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี
จำนวน 39 คน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ GXU-CMU MBA exchange program 2017 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มช. (Green Nimman CMU Residence)   
ทั้งนี้สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 21สิงหาคม - 30กันยายน 2560

ภาพกิจกรรม