ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ ในพื้นที่ โครงการหลวง ประจำปี 2560
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ ในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมอินทนิน สำนักบริการวิชาการ มช. (Green Nimman CMU Residence)   
ภาพกิจกรรม