ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"กิจกรรม “ดอยสวยด้วยพฤกษา” ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย"
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ดอยสวยด้วยพฤกษา” ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 15 ชนิด กว่า 1,000 ต้น
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงาน
อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กองบิน41 ส่วนจัดการต้นน้ำเชียงใหม่ วัดผาลาด เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลแม่เหียะ ศูนย์ควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ เป็นต้น
โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมฯ ณ วังบัวบานอุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม