ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน ครบรอบ 12 ปี"
คณะผู้บริหาร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบ 12 ปีวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน
ภาพกิจกรรม