ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรม



ภาพข่าวกิจกรรม

"การสัมมนากระบวนการจัดการเมือง (ICOMOS TRAINING Management Framework for People & Place:
Towards UNESCO World Heritage City ภายใต้โครงการจัดทำแผนฯ ระยะที่ 2)"





รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนากระบวนการจัดการเมือง (ICOMOS TRAINING Management Framework for People & Place: Towards UNESCO World Heritage City
ภายใต้โครงการจัดทำแผนฯ ระยะที่ 2) ณ ห้องพวงคราม สำนักบริการวิชาการ (GreenNimman CMU Residence) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560





ภาพกิจกรรม