ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การประชุมสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ(Service Excellence) และด้านวิชาการรับใช้สังคม(Socially-Engaged Scholarship:SeS)"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ(Service Excellence) และด้านวิชาการรับใช้สังคม(Socially-Engaged Scholarship:SeS)
ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ปี พ.ศ.2560-2564
ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม