ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา"
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิด
นายบันลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา อาสาสมัคร จิตอาสา นักศึกษา
ตลอดจนผู้ปกครองนักศึกษาพิการ ร่วมโครงการ เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงนโยบายของรัฐ สิทธิของคนพิการในการส่งเสริม
สนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม