ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"เปิดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560"
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกิจกรรม CMU-KM Day ประจำปี 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร และบุคลากร งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล
โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม กล่าวรายงาน
เพื่อเป็นเวทีให้ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตลอดจนการสร้างและขยายเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้และการสร้างองค์กรแห่งความสุขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรม