ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"อบรมหลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่"
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานธุรการจากส่วนงานต่างๆ ร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม