ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Healthy University"
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Healthy University
(มหาวิทยาลัยสุขภาพ) โดยมีนายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม