ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการตามแนวพระราชดำริและการบริการวิชาการรับใช้สังคม"

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักบริการวิชาการ มช. นำโดย รศ. ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการตามแนวพระราชดำริและการบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม