ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
คุณอรกานต์ ไชยยา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและที่ปรึกษาพร้อมบุคลากร นำเสนอผลการศึกษา "การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 " ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนของ อบจ.เชียงใหม่
ในมิติ (1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (2) คุณภาพของการบริการ (3) ความคุ้มค่าของภารกิจ และ (4) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น.

ภาพกิจกรรม