ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา"
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
บริหารการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม