ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ICT for Development)"
โครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ICT for Development) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "ท้องถิ่นอัจฉริยะ 4.0 : การพัฒนาสื่อดิจิตอลเพื่อท้องถิ่นและชุมชน"
โดย ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบัวตอง (ชั้น๑) สำนักบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม