ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"สร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ:สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ : สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา
Lanna Coffee Branding Model:Roadmap and Practices
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม