ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิน ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม