ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในการบันทึกเทปครั้งนี้ด้วย
ภาพกิจกรรม