ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ต้อนรับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33"
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษและรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร
ต้อนรับ พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม