ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกาและแคนาดา iStudy รุ่นที่23"
งานจัดสอบภาษาอังกฤษและงานประชุมปฐมนิเทศ โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริการและแคนาดา iStudy รุ่นที่23 ในส่วนภูมิภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม