ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ "
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  คุณกรุณา บุญญพันธุ์ รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ 
และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น๑ อาคารHB๗ คณะมนุษยศาสตร์

ภาพกิจกรรม