ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"กิจกรรม International Exchange Program Show&Share"
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม International Exchange Program Show&Share
โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรมรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม