ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม"
การประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาพกิจกรรม