ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Zhejiang Sci-tech University ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน"
สำนักบริการวิชาการ มช. ขอต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Zhejiang Sci-tech University ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน
และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เเละจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-4 กันยายน 2560

ภาพกิจกรรม