ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการบริการ (service innovation) "
การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการบริการ (service innovation) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพกิจกรรม