ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานเเนะแนวในยุคไทยเเลนด์ 4.0”

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานเเนะแนวในยุคไทยเเลนด์ 4.0”
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมเป็นครูแนะแนว/ที่ทำหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม