ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม


ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ ในการส่งเสริมแผนการบริหารจัดการ (Management Plan)

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)  ขอขอบพระคุณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ไว้วางใจเลือก Green Nimman Residence
ในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ ในการส่งเสริมแผนการบริหารจัดการ (Management Plan) ตามแนวทางมรดกโลก
ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่2)
ในการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก (Chiang Mai World Initiative Project) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560
ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Green Nimman Residence) 

ภาพกิจกรรม