ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"อบรม หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่"
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่
เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทในการบริหารตนเองและงาน นำศักยภาพตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ณ ห้องประชุม รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย ผศ.ภิญโญ ทองดี ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 150 คน

ภาพกิจกรรม