ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์สอบและสนามสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น"
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ นางอรกานต์ ไชยยา หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย  
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์สอบและสนามสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อชี้แจงเตรียมความพร้อม การดำเนินงานศูนย์สอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง-แอร์พอร์ต กรุงเทพ
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้รับ มอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กำหนดศูนย์สอบแข่งขันทั่วประเทศแบ่งเป็นภาค/เขต จำนวน 10 เขต
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมรับมอบหมายดูแลสนามสอบในภาค1 เขต1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน) รองรับผู้สมัครสอบจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด

ภาพกิจกรรม