ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

เตรียมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
"เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๖๐"

การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๖๐
โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม