ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

"โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการวิชาการ ร่วมมือกับจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency
Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดลำพูน จำนวน 54 หน่วยงาน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการและคณะ
ได้นำเสนอผลการประเมินให้แก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ภาพกิจกรรม