ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
และนางสาวชินารมย์ วรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายคู่คิด อุตสาหกรรม iP : Industrial Partner ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
มีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมลงนามกว่า 35 แห่ง ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 5 หน่วยงานย่อยที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
(MIC) สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Biz)
และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Step) โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในงานดังกล่าว
ภาพกิจกรรม